Na gradbišču opravljamo strokovni nadzor, kar pomeni, da strokovnjak preverja ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Odgovorni nadzornik nadzoruje tudi kakovost izvedenih del, kakovost gradbenih materialov in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt in skrbi za to, da se pri izvajanju del upoštevajo dogovorjeni roki izgradnje in dogovorjena finančna sredstva.

Gradbeni nadzor mora biti  zagotovljen najkasneje z dnem, ko se na gradbišču začnejo izvajati pripravljalna dela. Priporočljivo je imeti tovrstnega strokovnjaka še pred izbiro izvajalca, saj lahko tako sodeluje že pri podpisu pogodbe z izvajalcem in vam svetuje že pred samim začetkom gradnje.

Nadzor nad gradbenimi deli je dokaj obširna dejavnost. V najbolj enostavnem primeru gre lahko samo za formalni nadzor, pri kateren je pomembno zgolj pridobiti vso ustrezno dokumentacijo in zadostiti zakonodaji. V ostalih, nekoliko kompleksnejših primerih, pa nadzor nad gradbenimi deli obsega:

 • nadzor kakovosti in količin materialov,
 • koordinacijo obrtnikov, inštalaterjev in ostalih,
 • pripravo dokumentacije za tehnični pregled in
 • pridobitev uporabnega dovoljenja.

Glede na želje investitorja se oblikuje obseg nadzora in definira cena. Ta se giblje od 1% – 5% od investicijske vrednosti projekta v odvisnosti od obsega nadzora.

 

Kot odgovorni nadzorniki nudimo naslednje storitve:

 • pomoč pri pridobitvi izvajalcev posameznih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del,
 • izdelavo analiz ponudb in izdelavo pogodb z izvajalci del,
 • vodimo nadzor nad gradnjo oziroma posameznimi gradbenimi fazami v skladu s prejetimi navodili in v skladu s projektno dokumentacijo, kar pomeni po veljavnih tehničnih normativih in standardih ter v smislu dobrega gospodarja,
 • skrbimo za kvaliteto izvajanja del tako izvajalcev kot podizvajalcev posameznih del in gradbenih faz, ter koordiniramo dela med izvajalci in podizvajalci,
 • spremljamo potek investicije – gradnje in o morebitnih spremembah sproti obveščamo investitorja,
 • izvajamo nadzor nad vgrajenimi materiali, opremo, napravami in napeljavami,
 • izvajamo nadzor nad izvajanjem predpisov, kateri zahtevajo dokazano kontrolo o kvaliteti vgrajenih materialov
 • skrbimo, da se objekt gradi v skladu s projektno dokumentacijo,
 • izvajamo obračun izvedenih del,
 • skrbimo, da izvajalci del vodijo predpisano dokumentacijo in
 • pripravimo vso dokumentacijo za tehnični pregled ter pridobimo uporabno dovoljenje.